{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Master EASI - uuden ajan typologia kaikkiin kehitystarpeisiin

EASI on moderni, aidosti helppo- ja monikäyttöinen typologia – mutta mikä erottaa sen muista nelikenttämalleista?

Markkinoilla on monenlaisia käyttäytymistä ja persoonaa mallintavia työkaluja, joita käytetään vaikuttavan valmentamisen apuna johtamisen, yksilön ja tiimityön kehittämisessä, erityisesti yritysmaailmassa. Nelikenttämallit ovat suosittuja myös asiakaspalvelun ja myynnin valmennuksessa. Ihmisen käyttäytymistä kuvaavat sanat toistuvat eri menetelmissä, mutta niissä on kuitenkin paljon eroa.

 

Miten löytää sopiva työkalu ja varmistua sen toimivuudesta?

Yksilön persoonan analysointiin liittyy lähes aina sensitiivisyyttä – kiinnitä siis huomiota käytetyn menetelmän laatuun. Laadulla tarkoitetaan psykometrista luotettavuutta ja markkinoilla on monenlaisia testejä, jotka perustuvat laadukkaaseen tutkimus- ja kehitystyöhön. Samalla löytyy niitä, joiden luotettavuutta ei voida todentaa ts. taustateoria ja/tai reliabiliteetti- tai validiteettitutkimukset puuttuvat. Nämä kertovat testin tuloksen luotettavuudesta eli muuttuuko tulos toistettaessa (=reliabiliteetti) ja mittaako testi oikeita asioita (=validiteetti). 

Master EASI on psykometrisesti luotettava menetelmä, ja sen reliabiliteetti- ja validiteettitutkimuksen tulokset ovat erittäin hyvät. Vastaajan fiilis tai demograafiset tekijät (ikä, sukupuoli jne) eivät vaikuta tulokseen. Yksittäinen tulos myös vertautuu aina normiaineistoon, joka koostuu edustavasta otannasta kansallista/kansainvälistä työväestöä.

 

Mitkä sitten ovat EASIn vahvuudet käytön näkökulmasta?

 

1. EASI kuvaa käyttäytymisen lisäksi työhön liittyvää motivaatiota

Master EASI, kuten muutkin nelikenttämallit, pyrkivät yksinkertaistamaan ihmisten käyttäytymistä, jotta valmennustyö olisi vaikuttavampaa. EASI ei kuitenkaan luokittele ihmisiä yhteen laatikkoon, vaan tulos näyttää vastaajan tyypillisten käyttäytymistyylien lisäksi motivaatiotyylit, eli millainen käyttäytyminen innostaa henkilöä työssä. Tiedon avulla voimme muun muassa rakentaa työstä ja työympäristöstä sekä palaute- ja palkitsemismenetelmistä enemmän yksilön motivaatiota tukevia. Motivaation kartoittaminen on yksi EASIn kiitellyimpiä ominaisuuksia, sillä se koetaan arvokkaaksi lisäksi tulevaisuuden johtamisen kehittämiseen. EASIä käytetään nykyään myös osana lähiesimiestyön koulutusohjelmaa.

 

Kuvassa on EASIn kuiluanalyysi, jossa henkilön ensi- ja toissijainen käyttäytymistyyli on kuvattu yhtenäisellä ja motivaatiotyyli katkonaisella viivalla. Kuvan henkilön työtehtävän todellinen sisältö eroaa tuloksen perusteella henkilön motivaatiosta - keskustelemalla tästä voimme esimerkiksi kehittää tai muokata työtehtäviä kohtaamaan paremmin yksilön motivaatiota.

 

2. EASI on nopea – kyselyn täyttäminen kestää vain 15 minuuttia

Havainnollistamalla työyhteisön erilaisia käyttäytymistyylejä, vähennät ristiriitoja, rakennat toimivampaa vuorovaikutusta ja edistät monimuotoisuutta. Kehitystyöhön käytettävä aika on aina pois jostain ja siksi se, että EASIn täyttäminen vie vain 15 minuuttia työaikaa on merkittävä etu. Koska EASI-malli koetaan myös helpoksi avata ja ymmärtää valmennustilanteessa,  aika voidaan olennaiseen eli, mitä tällä tiedolla teemme, mihin meidän on syytä kiinnittää jatkossa huomiota ja miten kehitämme toimintaamme.

Miten näin lyhyt aika on mahdollista? Testin kehittämisessä on käytetty modernia osiovastetoriaa, mikä mahdollistaa sen, että testissä yhden väittämän painoarvo voi olla erilainen toisen samaa asiaa mittaavan väittämän kanssa. Käytännössä luotettava tulos saadaan vähemmällä määrällä kysymyksiä, mikä vähentää testiin käytettävää aikaa.

 

3. EASI taustalla on moderni teoria

Persoonallisuuteen liittyvän sensitiivisyyden takia käyttäytymistä mittaavat mittaavia menetelmät kannattaa valita vastuullisesti. Suosi moderneihin teorioihin pohjautuvia menetelmiä. Vaikka teoria ei näy testin tekijälle ja eri menetelmät vaikuttavat samanlaisilta, tuloksissa on eroja riippuen taustateoriasta. Master EASI on kehitetty aikana, jolloin tiedostetaan käyttäytymisen ja motivaation olevan alttiita muutoksille. EASI ei myöskään kategorisesti luokittele vastaajia eri tyyleihin, vaan nelikenttä on luotu vain keskustelun helpottamiseksi. EASIn tulos näyttää osallistujan pistemäärät kaikissa tyyleissä ja niiden painotus kertoo, miltä henkilö näyttäytyy ulospäin. Pääpaino on ensi- ja toissijaisella tyylillä.

Master EASI perustuu Costa ja McRaen 1980- ja 1990-luvuilla tekemiin käyttäytymistutkimuksiin ja niiden pohjalta rakennettuun Viiden Faktorin malliin, josta johdettu Big Five on tunnustetuin moderni persoonallisuusteoria. Markkinoilta löytyy myös 1900-luvun alun jungilaisiin teorioihin ja 1950-luvun taitteen cattelilaisiin teorioihin perustuvia menetelmiä – useat näistä ovat hyvin tunnettuja, sillä ne ovat olleet markkinoilla jo pitkään.

 

4. EASI tarjoaa konkretiaa

EASIn raportti on selkeä ja sen painopiste on vahvuuksissa ja kehittymisessä. Samalla se nostaa esille mahdolliset kompastuskivet ja antaa konkreettisia ehdotuksia henkilökohtaisen kehittymisen tueksi työkäyttäytymiseen, vuorovaikutukseen, motivaatioon ja oppimiseen liittyen. Tuloksia voidaan analysoida joko yksittäin tai tutkia koko ryhmän tulosta.

 

Yllä esimerkkejä EASI-raportin kehityshdotuksista työviestintään liittyen. Keitysehdotukset perustuvat henkilön saamaan tulokseen. 

 

 

5. EASI on todellinen "one size fit's all" -kehitystyökalu

 

EASIn sovellusalueet ovat todella monipuoliset:

Johtamisen kehittäminen – kohdennettu viestintä, palaute, palkitseminen

Yhteistyön kehittäminen – toimiva vuorovaikutus, tiiminmuodostus, ristiriitatilanteiden ratkaiseminen

Yksilön kehittäminen – uraohjaus, coaching, outplacement

Asiakaspalvelun ja myynnin kehittäminenMiten voit saada EASIn oman organisaation käyttöön?

Yhteistyökumppaneistamme löytyy varmasti juuri sinulle sopiva EASI-valmentaja - kysy, niin autamme! Jos kuitenkin haluat hyödyntää EASIä esimerkiksi HR:n omana työkaluna omassa organisaatiossa, menetelmän käyttöönotto on helppoa! Sinun tarvitsee vain osallistua EASI:n käyttöä käsittelevään sertifiointikoulutukseen (1,5 työpäivää) ja tehdä lisenssisopimus Master Suomen kanssa. Ota rohkeasti yhteyttä ja selvitetään, miten EASI palvelee teitä parhaiten.

Category: Kehittäminen, Johtaminen

Päivämäärä: 23.04.2021

Annika Vallo

Content Writer